Wrzodziejące zapalenie jelita grubego i rak jelita grubego – badanie populacyjne ad 7

W drugim przypadku 9 nie cenzurowano danych dotyczących kolektomii, którą wykonano u ponad 30% pacjentów; skumulowana częstość występowania wynosząca 1,4 procent dotyczy całej kohorty, z okresem obserwacji od 4 do 22 lat. Skumulowana częstość występowania w innych badaniach od 25 do 35 lat po rozpoznaniu mieści się w zakresie od 8% 15 do 43%, 4, a standaryzowany wskaźnik zapadalności wynosi od 2 do 30,11, 13 Po stratyfikacji w zależności od nasilenia choroby przy diagnozie i dostosowaniu do małej próbki, różnice w skumulowanej częstości występowania były znacznie zmniejszone. Ze względu na małe próbki, stratyfikacja według wieku w chwili rozpoznania została przeprowadzona w zaledwie trzech badaniach, 4, 8, 15, z których wszystkie znalazły względne ryzyko podobne do obserwowanych w naszym badaniu. Jedyne badanie4, które analizowało ryzyko raka jelita grubego u pacjentów z rozpoznaniem wrzodziejącego zapalenia jelita grubego przed 15 rokiem życia, zostało skrytykowane, ponieważ wszyscy pacjenci zostali zidentyfikowani w ośrodku referencyjnym. Łączna częstość występowania raka w tym badaniu (43 procent w 35 lat po postawieniu diagnozy) jest najwyższa odnotowana. W naszej kohorcie opartej na populacji, skumulowana częstość występowania w tej grupie wynosiła 40 procent po 35 latach, co jest bardzo zbliżone do tego znalezionego przez Devroede i wsp.4. Ponieważ pacjenci z ośrodków referencyjnych mają zazwyczaj bardziej ciężką chorobę, to podobieństwo oznacza, że ciężkość choroby nie jest istotnym czynnikiem ryzyka zachorowania na raka jelita grubego.
U niektórych pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego może występować predyspozycja genetyczna do raka jelita grubego.8 W jednym z badań wiek w chwili rozpoznania raka jelita grubego u osób z wywiadem rodzinnym w kierunku choroby zapalnej jelit był mniejszy niż u osób bez takiej historii.30 odkrycia i niezależny wpływ młodego wieku na diagnozę ryzyka zachorowania na raka jelita grubego sugerują, że genetyczna podatność na wrzodziejące zapalenie okrężnicy może być niezależnym czynnikiem ryzyka dla późniejszego rozwoju raka jelita grubego.
W żadnym z poprzednich badań nie analizowano względnego ryzyka raka jelita grubego u pacjentów z samym wrzodziejącym zapaleniem odbytnicy. W kilku badaniach jednak zarówno pacjenci z lewostronnym zapaleniem jelita grubego, jak i chorzy z zapaleniem odbytnicy mieli niższe względne ryzyko raka jelita grubego niż pancolitis. 6, 8, 10, 13, 14, 16 W naszym badaniu ryzyko względne rak jelita grubego nie był istotnie zwiększony u pacjentów z samym zapaleniem odbytnicy. Całkowite względne ryzyko dla osób z lewostronnym zapaleniem jelita grubego było znacznie niższe niż dla osób z pancolitis. W młodszych grupach, szczególnie wśród pacjentów w wieku od 15 do 29 lat w chwili rozpoznania, lewostronne zapalenie okrężnicy pociągało za sobą względne ryzyko raka jelita grubego, które było zbliżone do raka trzustki. W grupach starszych w chwili rozpoznania ryzyko względne było zbliżone do 1,0.
Nasze odkrycia oraz wyniki Devroede i wsp.4 sugerują, że wśród pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego, rozpoznawanych przed 15 rokiem życia, profilaktyczna proktokolektomia może być alternatywą dla ścisłego nadzoru nad zmniejszeniem śmiertelności z powodu raka okrężnicy. Nasze dane nie potwierdzają proponowanego zastosowania górnego limitu wiekowego, po którym nie należy stosować żadnych procedur przesiewowych u pacjentów z pankolitis [8]. Pacjenci z zapaleniem odbytnicy lub lewostronnym zapaleniem okrężnicy zdiagnozowanym po 30 roku życia nie wydają się mieć istotnego wzrost ryzyka.
Finansowanie i ujawnianie informacji
Wspierany przez grant z Krajowej Fundacji na zapalenie jelita krętego i zapalenie jelita grubego oraz przez Radę Grantu Nanna Svartz.
Jesteśmy wdzięczni dr Richard Rothenberg za cenne wsparcie.
Author Affiliations
Z Oddziału Chirurgii (AE, H.-OA) i Epidemiologii Jednostki Onkologicznej (H.-OA), Szpitala Uniwersyteckiego, Uppsali, Szwecji i Ośrodków Kontroli Chorób, Atlanta (CH, MZ). Prośba o przedruk do Dr. Ekboma z Wydziału Chirurgii Szpitala Uniwersyteckiego, S-751 85 Uppsala, Szwecja.

[więcej w: wlosniki, tonus mięśniowy, endomitoza ]