Zwiększone poziomy lipoprotein o dużej gęstości spowodowane przez powszechną mutację genów białka transferowego z cholesteryl-ester cd

Pełnej długości cDNA (1581 bp [par zasad]) zastosowano do wykrycia polimorfizmu TaqI, 20 21 22 i fragment cDNA CETP PstI-PvuII 732-bp zastosowano do wykrycia polimorfizmu Stul. Stwierdzono również nowy polimorfizm genu CETP. Ten polimorfizm BamHI w intronie 9 (29 nukleotydów poniżej granicy egzon 9-intronu 9) oceniano po amplifikacji reakcji łańcuchowej polimerazy. Testy reakcji łańcuchowej polimerazy przeprowadzono za pomocą intronu 8 primer P1 (5 -TTGTTGAATGAGTGAAAGCC-3 ) i intronu 9 primer P2 (5 -CACCAAGTTTCCGAGTTTCC-3 ) .24 Zamplifikowany DNA trawiono BamHI i analizowano przez 2,0 procentowa elektroforeza w żelu agarozowym. Miejsce polimorficzne wygenerowało fragmenty 390-bp lub 460-bp. Analiza statystyczna
Kategorie haplotypów połączono w celu obliczenia wartości chi-kwadrat dla tabeli kontyngencji dwóch na dwa (tj. Albo status pozytywny albo negatywny dla haplotypu II). Dokładne prawdopodobieństwo wystąpienia obserwowanych częstotliwości obliczono za pomocą dokładnego testu Fishera (dwustronnego). Analizę wariancji z ośmioma zmiennymi ilościowymi dla lipidów i apolipoprotein przeprowadzono metodą jednokierunkową. Porównania między czterema badanymi grupami (homozygotami, heterozygotami, nietkniętymi członkami rodziny i kontrolami) przeprowadzono za pomocą testów t. Analizę regresji liniowej przeprowadzono za pomocą Slide-Write Plus (Advanced Graphics Software, Sunnyvale, CA). Wszystkie wyliczone wartości P są dwustronne. Dane grupowe przedstawiono jako średnie . odchylenie standardowe.
Wyniki
Stwierdzono, że CETP jest nieobecny u co najmniej jednego członka drugiego do piątej rodziny ze zwiększonymi poziomami HDL (hiperalergaloproteinemią). Stwierdzono taką samą mutację G . A u dawcy splicingu 5 intronu 14 (pozycja +1) genu CETP. Gdy do analizy włączono członków tych czterech rodzin i dodatkowych członków pierwszej rodziny9, stwierdzono, że 10 osobników jest homozygotami z powodu niedoboru, 20 było heterozygotami, a 16 nie miało wpływu. Chociaż ten niewielki wysiłek przesiewowy ujawnił niedobór CETP w 4 z 11 japońskich rodzin z podwyższonym poziomem cholesterolu HDL, nie znaleziono dowodów na brak niedoboru CETP (pod względem masy lub aktywności) u 6 niespokrewnionych osobników z podwyższonym poziomem cholesterolu HDL (3.10 do 5.28 mmol za litr) z różnych części Stanów Zjednoczonych.
Tabela 1. Tabela 1. Wyniki analizy Haplotypu genów CETP u członków rodziny Homozygotyczne pod względem niedoboru i kontroli CETP. Odkrycia te sugerują, że niedobór CETP może być częstą przyczyną zwiększonego poziomu HDL w populacji japońskiej. Aby określić, czy cechy te wynikają z pojedynczego progenitora lub reprezentują niezależne pochodzenie mutacji, przeprowadziliśmy analizę haplotypu genów CETP u każdego osobnika homozygotycznego pod względem niedoboru CETP. Tabela podsumowuje haplotypy oparte na czterech różnych RFLP u osobników z niedoborem CETP i kontrolnych z różnych regionów Japonii. Częstotliwości występowania RFLP TaqI w japońskich kontrolach nie różniły się istotnie od częstości obserwowanych wcześniej w populacjach amerykańskich i norweskich.21, 22. W przeciwieństwie do wyników u osobników kontrolnych wszystkie pięć homozygot w pięciu niepowiązanych rodzinach było homozygotami pod względem haplotypu II, reprezentujących 10 alleli z haplotypem II
[przypisy: wlosniki, olx psy lubelskie, endometrioza w powłokach brzusznych ]